Reglement Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst

Inleiding

 1. Deelname aan de challenge 'Verpleeghuizen van de Toekomst' 2019-2020 is uitsluitend mogelijk door een project in te zenden via verpleeghuizenvandetoekomst.nl.
 2. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met het bepaalde in dit reglement.

Organisatie

 1. De challenge 'Verpleeghuizen van de Toekomst' 2019-2020 is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt georganiseerd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het opdrachtgeverschap is in 2019 gewijzigd van het Ministerie van VWS naar ZN.

Challenge

 1. Het is een challenge waarbij een te jureren prestatie moet worden aangemeld, die bestaat uit een door een verpleeghuis ingediend project om een effectief bewezen technologie te implementeren dan wel op te schalen binnen het eigen verpleeghuis. Onder effectief bewezen technologie wordt verstaan: “Een technologische toepassing (domotica, eHealth, wearables, telemonitoring) dat al toegepast wordt binnen een zorgorganisatie en bijdraagt aan de overstijgende doelstelling van het kwaliteitskader’’.
 2. Het project draagt middels de inzet van ondersteunende technologie en/of ICT bij aan de volgende doelen:
  • Het verhogen van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg;
  • Het werk van de professional aantrekkelijker te maken;
  • Het welzijn/kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen;
  • Het ondersteunen van meer eigen regie voor de cliënt.
 3. Voorwaarden voor aanmelding van een project:
  • De indiener een verpleeghuis is;
  • Het zorgkantoor het project ondersteunt;
  • Het project gericht is op het implementeren of opschalen van een bestaande, reeds in praktijk (bij een zorgorganisatie) gebruiktetechnologische toepassing, binnen de langdurige zorg in het verpleeghuis (intramuraal);
  • Het project geen pilot behelst.Dit houdt in dat de aanmelding gericht moet zijn op het structureel toepassen van de technologie en het inbedden in de werkprocessen binnen de organisatie binnen de organisatie;
  • Het project door de directie, zorgmedewerkers en cliëntenraad gedragen wordt;
  • Het verpleeghuis zelf zorg draagt voor de financiering van de technologie en/of ICT;
  • De genomineerden zullen bijdragen om hun opgedane kennis te delen met andere deelnemers van de challenge, maar ook met andere verpleeghuizen die niet deelnemen aan de challenge.
 4. Het project moet beschreven worden op de wijze zoals aangegeven is op het aanmeldformulier. Aanmelden kan via verpleeghuizenvandetoekomst.nl/aanmelden.
 5. Deelname aan de challenge is gratis.
 6. Op 18 september 2019 zal er een informatiebijeenkomst zijn voor geïnteresseerden die willen deelnemen aan de challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst' 2019-2020.
 7. De sluitingsdatum voor het inzenden van een projectvoorstel voor deelname aan de challenge 'Verpleeghuizen van de Toekomst' 2019-2020 is 17 november 2019. Onvolledige aanmeldingen en aanmeldingen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet beoordeeld en kunnen niet deelnemen aan de challenge.

Jury en beoordeling

 1. De jury bestaande uit experts met verschillende achtergronden (bijv. bedrijfsleven, academici, zorgverzekeraars/zorgkantoren, verpleegkundige of cliënten) beoordeelt de ingezonden projecten. De leden van de jury worden bekend gemaakt op de website verpleeghuizenvandetoekomst.nl.
 2. De jury beoordeelt de aanmeldingen aan de hand van de vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Deze zijn te vinden op verpleeghuizenvandetoekomst.nl/beoordelingscriteria.
 3. De jury selecteert maximaal 10 projecten (= de genomineerden) die ondersteund worden vanuit de challenge met het uitvoeren van het ingediende project. Hierbij zal rekening geworden met twee type projecten: (1) nieuwe implementatie en (2) opschaling van bestaande technologie binnen het verpleeghuis/organisatie.
 4. De ingezonden projecten ontvangen uiterlijk 9 december 2019 bericht of het project is geselecteerd voor deelname aan de challenge.
 5. Eind januari 2021 zal de jury uit de genomineerden het project selecteren dat het meest succesvol is in de categorieën (1) nieuwe implementatie en (2) opschaling van de technologie. De criteria waar de jury op beoordeeld worden gepubliceerd op verpleeghuizenvandetoekomst.nl.

Wat valt er te winnen?

 1. Gedurende een periode van 10 maanden zullen de maximaal 10 genomineerden 1.5 dag in de week ondersteund worden bij het uitvoeren van hun project. Hierbij krijgen de genomineerden ondersteuning van een deskundig bureau in de vorm van:
  1. Begeleiding en advies bij de implementatie / opschaling van de technologie
  2. Ondersteuning bij het meten van de effecten van de technologie (0, tussen en eindmeting)
  3. Ondersteuning bij het rapporteren van de resultaten van het project.
 2. De twee winnende verpleeghuizen in de beide categorieën mag de titel “Zorgvernieuwer 2021” dragen.
 3. Beide verpleeghuizen ontvangen een geldprijs (€2500,-) en een uitje voor alle werknemers die deelnamen aan het project ter waarde van (maximaal €1000,-).

Slotbepalingen

 1. Door deel te nemen aan de challenge geeft de deelnemer ZN toestemming het ingezonden project zonder voorafgaand overleg en enige vergoeding op haar website en andere sites of media te publiceren.
 2. Daar waar sprake is van intellectueel eigendom van derden inzake het ingezonden project zorgt de deelnemer ervoor dat ZN gevrijwaard is van aanspraak door derden voor wat betreft het intellectuele eigendom.
 3. De deelnemer geef toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. ZN mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van genomineerden en winnaars vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 4. Door deel te nemen aan de challenge verklaart de deelnemer zich bereid mee te werken aan evenementen en bijeenkomsten in het kader van promotie van challenge 'Verpleeghuizen van de Toekomst' 2019-2020.
 5. ZN en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de challenge.
 6. ZN behouden zich het recht voor om de challenge, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de benoeming te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 7. Over de uitslag van de challenge 'Verpleeghuizen van de Toekomst' 2019-2020 kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Eventuele vragen of opmerkingen over de challenge kunnen per e-mail of telefoon worden gesteld aan Bob Radder (Projectleider). E-mail naar: info@verpleeghuizenvandetoekomst.nl  of telefoonnummer: 06 - 15 11 00 70.