Privacybeleid

Verpleeghuizen van de toekomst, gevestigd aan Sparrenheuvel 16 3708 JE ZEIST, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens  
https://www.verpleeghuizenvandetoekomst.nl/
Sparrenheuvel 16 3708 JE ZEIST 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verpleeghuizen van de toekomst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam contactpersoon
- Adresgegevens locatie
- E-mailadres contactpersoon
- Locatiegegevens deelnemend verpleegtehuis

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verpleeghuizen van de toekomst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Contact met u te hebben indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dit zal altijd betrekking hebben op de Challenge.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verpleeghuizen van de toekomst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, in dit geval de duur van de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verpleeghuizen van de toekomst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verpleeghuizen van de toekomst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@verpleeghuizenvandetoekomst.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Verpleeghuizen van de toekomst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verpleeghuizen van de toekomst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verpleeghuizenvandetoekomst.nl.

Disclaimer
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Verpleeghuizen van de Toekomst niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten ontleend worden.
Verpleeghuizen van de Toekomst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@verpleeghuizenvandetoekomst.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.